نظارت بر درمان

تاریخچه

معاونت درمان فعاليت خود را از  اواسط سال 1392 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد آغاز نموده است. در حال حاضر بر عملکرد حدود60 مطب پزشکی و40 دفتر کار حرف وابسته پزشکی 7 درمانگاه خصوصی و 12 آزمايشگاه نظارت دارد. رسالت اصلی اين معاونت پايش و نظارت کليه امور مربوط به درمان در بخش خصوصی و دولتی و بيمارستان های تابعه ميباشد که در راستای سياست های کلان و ضوابط وزارت متبوع در حال ارائه خدمات می باشد.

اين معاونت دارای واحدها يی به شرح ذيل ميباشد:

  1- واحد نظارت بر امور مطب های پزشکان عمومی و متخصصان

  2-واحد نظارت بر امور مطب های دندانپزشکی-دندانسازی

  3-واحد نظارت بر امور آزمايشگاهها

  4-واحد نظارت بر امور درمانگاهها

  5-واحد نظارت بر امور توانبخشی ها

  6-واحد نظارت بر مراکز MMT

  7-واحد نظارت بر دفاتر کار مامايی  

8-واحد اورژانس پيش بيمارستانی 115

  اهم فعاليتهای معاونت درمان:

  1- نظارت بر عملکرد و ارزشيابی بيمارستانهای تابعه

  2- نظارت بر عملکرد ارزشيابی اورژانس های پيش بيمارستانی 115

  3- نظارت بر عملکرد واحد های تابعه

  4- برگزاری شورای درمان در سطح شهرستان

  5- پيگيری نامه های ارسالی از دانشگاه و ساير ارگان ها به کارشناسان ذيربط

  6- مديريت بحران

 

  اهم فعاليتهای واحد نظارت بر درمان:

  1-صدور اعلام نياز جهت پروانه مطب و دفاتر کار

  2- صدور اعلام نياز جهت موسسات پزشکی

  3- رسيدگی به شکايات

  4- نظارت بر عملکرد کليه مراکز درمانی

  5-صدور گواهی فعاليت

  6- تحويل گواهی فوت

  7- هماهنگی با سازمان نظام پزشکی در مورد رسيدگی به تخلفات

  8- معرفی کارشناسان مامايی به اداره ثبت احوال جهت اخذ گواهی ولادت

  9- برنامه ريزی جهت رفع نياز های درمانی شهرستان

شرح وظائف:
1: تایید برنامه ریزی عملیاتی واحد ها جهت رسیدن به اهداف استراتزیک معاونت درمان
2. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در موسسات درمانی تا بعه .
3. هماهنگی با سایر معاونتهای دانشگاه ( بهداشتی و آمو زشی و دانشجویی ) .
4. برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سر پایی .
5. برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی .
6. نظارت و ارزشیابی ضوابط استانداردو بخشها و درمانگاهها .
7. نظارت و کنترل بر نحوة رسیدگی و نظارت بر امور موسسات درمانی و خدمات پارا کلینیکی آنها اعم از دولتی ، خصوصی ، خیریه .
8. تهیه وتدو ین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان .
9. نظارت و کنترل برنحو ة اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان .
10. نظارت بر نحوة همکاری و هما هنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر .
11. بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای شبکه های بهداشتی درمانی استان و هماهنگی جهت رفع نیازها ی دیده شده .
12. بررسی وضع موسسات درمانی در سطح استان از نظر نحوه گسترش ، کادر درمانی ، تجهیزات ، آزمایشگاه و سایر خدمات پیرا پزشکی .
13. نظارت و کنترل بر نحوة ابلاغ تعرفه های خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به گروه هدف توسط واحد مربوطه در معاونت .
14. کنترل و نظارت بر نحوة انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان .
15. نظارت و کنترل بر حسن اجرا در تامین و توزیع نیروی انسا نی مورد نیاز مراکز درمانی دولتی.
16. نظارت بر نحوة پیگیری برنامه های تاکتیکی و عملیاتی معاونت درمان طبق برنامه های استراتژیک تعیین شده .
17. نظارت بر نحوة پیگیری مسائل مربوط به استاندارد سازی و سیستم بهبود کیفیت (ایزو ) .
18. نظارت بر نحوة برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص در استان جهت پیش بینی در بودجه سالانه .
19. نظارت بر نحوة جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران خاص استان .
20. نظارت بر نحوة برنامه ریزی جهت هماهنگی بین کمیته های فنی و علمی بیماران خاص .
21. نظارت بر نحوة رسیدگی به درخواستهای متقا ضیا ن اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها .
22. نظارت بر نحوة تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاها و تعیین صلاحیت فنی و تخصصی پرسنل و برگزاری کمیسیون ماده 20.
23. نظارت بر نحوة هماهنگی و برگزاری جلسات تعامل بین بیمه ها و معاونت درمان در رابطه با موسسات درمانی .
24. نظارت بر نحوة کنترل مستمر بر خریدهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی .
25. نظارت بر نحوة الو یت بندی و نیاز سنجی درخواستهای بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی.
26. نظارت بر نحوة بررسی و تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای تحت پوشش دانشگاه .
27. نظارت بر نحوة کنترل آزمایشگاه مرجع (مرکزی ) .
28. نظارت بر نحوة کارشناسی جهت راه اندازی و احداث پایگاه ها در سطح استان .
29. نظارت بر نحوة تهیه بر نامه های آمو زشی جهت امداد گران و تکنیسینهای اورژانس 115 استان .


آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1173 | بازدید امروز : 447 | کل بازدید : 618909 | بازدیدکنندگان آنلاين : 4 | زمان بازدید : 0.5480 
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
تقویم